zenithium
  • https://9p.io/plan9
  • plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme, plan 9, acme

  • Joined on Aug 11, 2021